Perceel bouwgrond

IJsseldijk-Noord 55-B, Ouderkerk Aan Den IJssel

Te Koop | 6.205 m²
vraagprijs
€ 1.147.925,--
METRAGE
6.205 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW van toepassing
Uitgebreide informatie
De locatie maakt onderdeel uit van het dijklichaam IJsseldijk-Noord en is gelegen aan de rivier Hollandse IJssel, net buiten de bebouwde kom van Ouderkerk aan den IJssel. Het betreft een buitendijkse zelling. Het terrein is voorheen in gebruik geweest als olieopslagplaats waar ondergrondse en bovengronds opslagtanks waren opgesteld. In opdracht van de huidig eigenaar is de grond recent gesaneerd waardoor de grond geschikt is gemaakt voor gebruik als bouwkavel in de bestemming "bedrijfsdoeleinden".

BEREIKBAARHEID

Per auto en vrachtverkeer:
De bereikbaarheid per auto en vrachtverkeer is als "redelijk" te kwalificeren. Via directe uitvalswegen zijn de Provinciale wegen N475 en de N210 bereikbaar.

Per openbaar vervoer:
Goed middels busverbinding (lijn 196) naar Rotterdam Capelsebrug op loopafstand.

INFORMATIE

Bestemming:
Conform vigerend bestemmingsplan IJsseldijk- Noord 2005 heeft onderhavige locatie de bestemming: 'bedrijfsdoeleinden uit te werken ex artikel 11 W.R.O'. Deze bestemming dient te worden uitgewerkt. Ter plaatse mogen bedrijven in de hoogste categorie II en bedrijfswoningen worden gebouwd. De beleidskaders van het beeldkwaliteitsplan Hollandsche IJssel en het Oeverplan dienen daarbij in acht te worden genomen.

Milieu en Bodem:
Het perceel is recent gesaneerd. Het saneringsrapport zal bij nadere belangstelling ter beschikking worden gesteld. Alle ondergrondse tanks zijn afgevoerd m.u.v.:
- de funderingspalen van de voormalige tankfundering;
- de betonnen keerwand direct ten noorden van de voormalige tankkuil

Verder is ten aanzien van de sanering nog het volgende te melden:
- de drijf- en smeerlaag is voor zover civieltechnisch mogelijk ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker;
- na het ontgraven van de bodemvolume met puur product is de resterende stort geëgaliseerd;
- de oorspronkelijke bovengrond (niet tot licht verontreinigd) is teruggeplaatst aan het maaiveld, als afdeklaag;
- de ontgraving is verder aangevuld met schone grond, tot het niveau dat noodzakelijk is voor de functie van het terrein als onderdeel van de primaire waterkering. Daarnaast is het maaiveld erosiebestendig afgewerkt.

VLOEROPPERVLAKTE

perceel bouwgrond
ca. 6.205m²

GRONDPRIJZEN
€185,-- per m² te vermeerderen met BTW.

ZEKERHEIDSSTELLING

ter hoogte van een betalingsverplichting van 10% over de overeengekomen koopsom, te stellen danwel te storten binnen 4 weken na datum schriftelijke overeenkomst op de rekening van een Koper bepaalde notaris.

OVERIGE CONDITIES

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van de "IJsseldijk- Noord 55 B" te Ouderkerk aan den IJssel. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Omzetbelasting
Verkoper wenst te opteren voor BTW belaste verkoop. Ingeval koper de BTW niet kan verrekenen zal de koopsom in overleg met koper worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW belaste verkoop.

Voorbehoud
Mogelijke huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het perceel. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.