Rotterdam | Roer 20

Roer 20, Rotterdam

Te Koop | 13.726 m²
vraagprijs
€ 4.300.000,--
METRAGE
13.726 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW van toepassing
Uitgebreide informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

In opdracht van de gemeente Rotterdam bieden wij dit multifunctionele bedrijfsgebouw gelegen aan het Roer 20 te Rotterdam. Het gebouw omvat 13.726 m² en is gelegen op een diverse percelen grond van in totaal 25.935 m². Het gebouw is gedeeltelijk verhuurd.

LOCATIE

Bedrijventerrein Zevenkamp (Roer) wordt in het noorden begrensd door Roer. In het zuiden wordt het gebied begrensd door snelweg A20, in het oosten door het Rietveldpark en in het westen door de Capelseweg. Locatiekwaliteiten van het terrein zijn onder meer de aanwezigheid van complementaire bedrijven, de nabijheid van voorzieningen en personeel en een goede autobereikbaarheid via de Rijksweg A20 (Gouda- Rotterdam- Maasdijk).

OPPERVLAKTE

14.062 m² B.V.O
13.726 m² V.V.O
Een afschrift van de NEN 2580 rapportage is in de dataroom gevoegd.

INDELING

Het gebouw bestaat o.a. uit:
- entree met baliepartij
- kantoorcompartimenten
- kantine met keuken
- magazijnen
- (las)werkplaatsen
- sanitaire ruimten
- stadsverwarmingsruimte.

Terrein:
- verhard middels klinkerbestrating;
- hekwerk;
- overkappingen;
- (gebouw)verlichting.

BESTEMMING

Volgens het Bestemmingsplan 'Zevenkamp en Nesselande', vastgesteld op 6 maart 2014 (onherroepelijk 19 november 2014) luidt de bestemming ‘Bedrijf - 3’ (Artikel 4).
De voor 'Bedrijf - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, met het daarbij behorende erf en opslag- werkterrein, ontsluitingswegen en -paden, groen en water;
b. in het gebied gelegen tussen de A20, Nieuwemeer en de Schollevaartse Dreef zijn naast bedrijven ook sportvoorzieningen, en maatschappelijke voorzieningen toegestaan die niet gevoelig en/of kwetsbaar zijn voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit;
c. voor het gebied gelegen tussen Roer en Swalm mag 10% van de gronden gebruikt worden voor indoorsportvoorzieningen;
d. openbare nutsvoorzieningen;
e. terplaatse van de op de verbeelding aangegeven bouwaanduiding 'antenne-installatie' een antenne installatie toegestaan;
f. een caravanbedrijf ter plaatse van Onderweg 1;
g. 'Waarde - Archeologie - 2', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Voor overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan welke opgenomen is in de dataroom.

Concept uitgangspunten Nota Bedrijfsruimten als volgt
(vast te stellen in gemeenteraad najaar 2019):
- Het behouden en zo goed mogelijk benutten van ruimte voor bedrijvigheid
- Ruimte voor de nieuwe economie
- Functiemenging waar het kan, functiescheiding waar het moet
- Het benutten van kansen voor verduurzaming
- De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen.

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Rotterdam Sectie: BA Nummers: 719, 721 en 2759
Gemeente Capelle aan den IJssel Sectie: D Nummer: 2036

Totaal groot: 2 ha 59 are 35 centiare (25.935 m²).

BOUWJAAR

1981

ERFPACHT

Het object wordt geleverd op basis van eeuwig durend afgekochte erfpacht.

FUNDERING

Er is geen funderingsrapport aanwezig.

ASBEST

Er zijn, conform rapport 09022012/4655/AM opgesteld door het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam d.d. 5 maart 2012, op diverse locaties asbesthoudende materialen aangetroffen. Het betreft:

Code Soort materiaal Hoeveelheid Locatie
M01 & M11 Vlakke plaat N.t.b. Buitengevel t.p.v. de hoofdingang
M02, M03 & VH1 Robertson beplating Ca. 1750m² Buitengevel, diverse locaties
M07 & M10 Vlakke plaat Ca. 29m² Diverse locaties
M09 Pakking N.t.b. Diverse installaties

In de dataroom is het asbestinventarisatierapport opgenomen (2012). Een geactualiseerd rapport zal nog worden toegevoegd (thans nog niet beschikbaar).

BODEM

Conform het verkennende bodemonderzoek d.d. 22-02-2012 met projectcode 2012-0014 is de conclusie voor de Kwaliteit grond en grondwater:

- De grond is niet verontreinigd met de geanalyseerde stoffen.
- Het freatisch grondwater is ten hoogste licht verontreinigd met barium.
- De resultaten zijn representatief voor de gehele locatie.
- Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Geschiktheid bodem:
-De locatie is op basis van de bodemkwaliteit geschikt voor de huidige bestemming.

HUURSITUATIE

Metrage : ca. 5.000 m² is verhuurd (conform huurovereenkomst)
Huur : EUR. 263.927 ex BTW per jaar (prijspeil oktober 2019)
Huuringangsdatum : 1 januari 2013
Huurperiode : 2 jaar
Expiratie : 30 juni 2021

OPLEVERINGSNIVEAU

De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”.

RICHTPRIJS

€ 4.300.000,- k.k. (kosten koper).

DATAROOM

Ten behoeve van de openbare verkoop bij inschrijving is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd via het kantoor van Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

BEZICHTIGINGEN

Het object kan uitsluitend op afspraak worden bezichtigd op de volgende dag: vrijdag 25 oktober 2019.

INSCHRIJVING

Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op 15 november 2019, 12:00 uur.

PROJECT NOTARIS

RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
dhr. mr R. van Heeswijk
T: +31(0)10 200 17 00

KOSTEN NOTARIS

De kosten welke voor rekening komen van koper bedragen EUR. 4.500,--.
De kosten voor het inschrijven van een eventuele hypotheekakte zijn hierin niet begrepen.

VERKOOPVOORWAARDEN

Op de verkoop zijn de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden Verkopen bij Inschrijving gemeente Rotterdam en de ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gemeente Rotterdam (2007)’ van toepassing welke zijn opgenomen in de dataroom Roer 20 te Rotterdam. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.

OVERIGE CONDITIES

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de ‘Roer 20’ te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.